Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Chcete už miminko?
Snažíte se o miminko víc než půl roku, ale dvě čárky nikde?
Objednejte se k nám na bezplatnou konzultaci.

Náhradní mateřství

Naše Klinika umožňuje v indikovaných případech léčbu neplodnosti za pomoci náhradní matkyNáhradní mateřství představuje proces, kdy je embryo biologických rodičů vloženo do dělohy náhradní matkyNáhradní matka je žena, která odnosí plod a porodí dítě pro biologické rodiče a která souhlasila s tím, že se po narození vzdá rodičovských práv a povinností k tomuto dítěti a biologickým rodičům umožní, aby si dítě nezrušitelně osvojili (adoptovali ho).

Surogátní mateřství není v České republice legislativně upraveno, tzn. že není ani výslovně zakázáno ani dovoleno. Řada právníků zastává názor, že je dovoleno a svůj názor opírají o čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který říká, že „každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“.

Ze soudní praxe posledních let vyplývá, že soudy surogátní mateřství – v rámci řízení o osvojení - tolerují a zatím není známo žádné rozhodnutí, které by surogátní mateřství označilo jako nezákonné jednání.

Proces náhradního mateřství je velmi složitý a přináší řadu úskalí jak pro biologické rodiče, tak pro náhradní matku. Pro biologické rodiče se jedná o období dlouhodobé nejistoty, neboť náhradní matka nemusí dát souhlas k přímému osvojení dítěte (jediná možnost, jak může být přiznáno rodičovství biologické matce). Jakákoliv dohoda, která by byla v tomto smyslu předem uzavřena mezi náhradní matkou a neplodným párem, by nebyla právně vynutitelná. Stejně tak nemusí soud návrhu na vyslovení osvojení vyhovět. Pro náhradní matku může být těžké vzdát se po porodu dítěte či vysvětlit svým blízkým, že po těhotenství zůstane bez dítěte.

V rámci procesu náhradního mateřství nelze akceptovat, aby náhradní matce byla poskytnuta úplata za donošení dítěte a jeho následné svěření do péče za účelem adopce, neboť by se jednalo o trestný čin. Náhradní matka má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s těhotenstvím a porodem, výživou, ošacením, dopravou…

Podmínky pro zahájení cyklu náhradního mateřství na naší Klinice:

 • Pro léčbu musí být přítomen jednoznačný důvod k použití náhradní matky (medicínská indikace). Nejčastěji se jedná o ženy, kterým byla děloha operačně odstraněna, druhou skupinou jsou ženy, u kterých nedošlo k vývoji dělohy.
 • O nutnosti využití náhradní matky rozhoduje výhradně lékař, který je specializovaný na tuto problematiku.
 • Provádíme pouze samotnou léčbu, náhradní matky nezprostředkováváme ani nijak nevstupujeme do vztahu mezi genetickými rodiči a náhradní matkou.
 • Pro přijetí k léčbě je nutná předchozí právní rozbor vztahů mezi genetickými rodiči a náhradní matkou. Právní konzultace probíhá zpravidla ve specializované právní kanceláři, výstupem je písemné právní zhodnocení situace konkrétního páru a náhradní matky.
 • Preferujeme přenos pouze jednoho embrya - tzn. snažíme se vyhnout vícečetnému těhotenství z důvodu minimalizace rizik pro náhradní matku.

Všeobecné podmínky pro výběr náhradní matky (schváleno SAR ČGPS JEP):

 • Věk náhradní matky – musí splňovat podmínku stanovenou v zákoně č. 373/2011 Sb., v platném znění, zákon o specifických zdravotních službách - § 6 (umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let).
 • Občanství ČR .
 • Vyšetření registrujícím gynekologem včetně výsledku onkologické cytologie děložního čípku a jeho vyjádření, že může být surogátní matkou.
 • Vyšetření registrujícím praktickým lékařem. Praktický lékař kompletně posoudí zdravotní způsobilost náhradní matky a vyloučí veškerá zdravotní rizika plynoucí z plánovaného těhotenství a to jak pro náhradní matku, tak pro dítě, které se z cyklu náhradního mateřství může narodit. V závěru vyšetření musí být uvedeno, že pacientka může být náhradní matkou. Je-li pacientka sledována u ambulantního specialisty, je nutné dodat vyjádření i tohoto lékaře.
 • Psychologické vyšetření pacientky, které ověří schopnost pochopit důsledky surogátního mateřství a vyjádření psychologa, zda může být náhradní matkou.
 • Poučení právníkem s písemným výstupem. Náhradní matka musí dostat úplné právní poradenské služby, musí být poučena o určení rodičovství včetně procedury osvojení, nevynutitelnosti dohod. V případě, že je náhradní matka sezdaná, vstupuje do procesu též její manžel, který musí rovněž právní konzultaci podstoupit.