Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Chcete už miminko?
Snažíte se o miminko víc než půl roku, ale dvě čárky nikde?
Objednejte se k nám na bezplatnou konzultaci.

Vnitřní řád kliniky

Vážení,

vítáme Vás na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie Zlín. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste si vybrali naši kliniku a svěřili se do naší péče. Naším cílem je navodit během léčby příjemnou atmosféru, důvěru a osobním přístupem minimalizovat Váš stres a obavy z léčby. Vaše zdraví je pro nás tou nejcennější hodnotou, a proto Vám poskytneme péči na nejvyšší odborné úrovni, za využití moderních technologií, postupů a poznatků současné lékařské vědy.

Váš pozitivní, souhlasný a aktivní přístup k léčbě, důvěra ve schopnosti našich lékařů, sester a pracovníků embryologické laboratoře a úzká spolupráce s nimi, stejně jako dodržování tohoto Vnitřního řádu nám pomůže k tomu, aby Vaše léčba byla efektivní a úspěšná.

Po celou dobu léčby o Vás bude pečovat tým vysoce profesně vzdělaných zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje optimální diagnostický léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a získat informace o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků.

Máte právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají Vašim zdravotním potřebám a právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele než který Vám poskytuje zdravotní služby.

Zdravotnické zařízení, které si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení zařízení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

Zdravotnické zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb. Dále může ukončit péči, pokud pacient

  • vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
  • závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů,
  • úmyslně soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup,
  • neřídí se Vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

Ukončením péče nesmí v žádném případě dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Zdravotnický pracovník má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení jeho života nebo vážnému ohrožení jeho zdraví.

Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. V tomto případě Vám bude poskytnuta adekvátní péče jiným zdravotnickým pracovníkem. Nemůže-li klinika zajistit jiného zdravotnického pracovníka, zajistí Vám zdravotnické zařízení, které Vám zdravotní služby poskytne, pokud zajištění jiného poskytovatele neodmítnete. Záznam o odmítnutí zajištění jiného zdravotnického pracovníka nebo zařízení je součástí zdravotnické dokumentace. Zdravotnický pracovník nemůže odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi z důvodu výše uvedeného, pokud by odmítnutím péče došlo k ohrožení života pacienta nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví.

Naše klinika Vám zaručuje důvěru a ochranu všech Vašich osobních údajů. Léčba bude realizována diskrétně a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.

Informace o Vašem zdravotním stavu jsou lékařem sdělovány pouze osobám, které sami písemně určíte. S ohledem na povinnou mlčenlivost proto včas určete, komu může být tato informace sdělena.

Před návštěvou ambulance či přijetím k výkonu na operačním sále předložte prosím bez vyzvání občanský průkaz k ověření Vaší totožnosti a průkaz Vaší zdravotní pojišťovny. Pojišťovna nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě jejich žádosti a souhlasu a v souladu s platným ceníkem kliniky. Našim cílem je minimalizovat finanční zatížení pacienta a stanovit ceny srozumitelně a jednoznačně, aby bylo možné předvídat konečný náklad. Veškeré platby musí být provedeny v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny v jednotlivých poučeních o léčbě, zpravidla nejpozději v den výkonu, a to před jeho provedením, jinak výkon nemůže být proveden. O výjimkách rozhoduje ředitel kliniky. Platby jsou realizovány ve všedních dnech ve finančním oddělení, o víkendech na recepci kliniky. Klinika přijímá hotovost (CZK, EUR, USD) a platební karty (American Express, VISA, VISA ELECTRON, V PAY, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, Diners Club Int., DISCOVER).

Při vstupu do ambulance nenechávejte své věci v čekárně, v ordinaci je vyhrazeno místo pro jejich uložení. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty atd.) si s sebou neberte, zejména při pobytu na denním stacionáři. V případě potřeby je uložte do trezoru na recepci. Recepční Vám předá „Doklad o převzetí cenností do úschovy“, který při odchodu z kliniky předložíte a cennosti Vám budou vydány. Pouze s tímto dokladem můžete následně uplatňovat vůči klinice nárok na náhradu případné ztráty.

Před vstupem do denního stacionáře vyčkejte příchodu sestry, která Vás odvede k Vašemu lůžku. Předejte sestře všechny dokumenty a prohlášení spojená se zákrokem. Po celou dobu se řiďte pokyny zdravotnických pracovníků kliniky. Své věci si odložte do skříně, která je opatřena klíčem. Klíč si můžete připnout na noční košili. Pro pobyt na denním stacionáři použijte své vlastní prádlo (noční košile, přezůvky). Výměnu ložního prádla provádíme po každém pacientovi. V případě nevolnosti opakovaně zvoňte na červené tlačítko domácího telefonu, který je umístěn za lůžkem a vyčkejte příchodu sestry.

Udržujte, prosím, čistotu v celém areálu kliniky, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Informujte prosím recepční, pokud zjistíte, že některá místnost je nepoužitelná (znečištění, chybějící ručník, toaletní papír). Odpadky vhazujte pouze do košů k tomu určených a označených. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů. V zájmu vlastní ochrany dodržujte osobní hygienu a dbejte doporučení zdravotnického personálu.

Při pobytu na klinice dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů. Vedení kliniky průběžně monitoruje spokojenost klientů s jejími službami a je k dispozici při řešení Vašich námětů, připomínek a stížností. 

V případě zjištění požáru nebo jiné mimořádné události, prosím, nahlaste zjištěnou skutečnost personálu kliniky a dále se řiďte pokyny zaměstnanců.

Tento Vnitřní řád Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie je platný a účinný od 1. 11. 2012. Součástí Vnitřního řádu je Seznam práv a povinností pacienta a Postup pro vyřizování stížností. Nerespektování Vnitřního řádu může vést k předčasnému ukončení léčby.

 Přejeme Vám hodně štěstí při Vaší léčbě.